TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
Đơn vị liên kết