TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tổng hợp kết quả phúc khảo

Tổng hợp kết quả phúc khảo

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Năm học Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Đơn vị liên kết