TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tổng hợp kết quả phúc khảo

Tổng hợp kết quả phúc khảo

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Năm học Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
2016 – 2017 Xem kết quả tại đây Xem kết quả tại đây Xem kết quả tại đây
2017 – 2018 Xem kết quả tại đây Xem kết quả tại đây Xem kết quả tại đây
2018 – 2019 Xem kết quả tại đây  Xem kết quả tại đây  Xem kết quả tại đây
2019 – 2020  Xem kết quả tại đây  Xem kết quả tại đây  Xem kết quả tại đây
2021 – 2022   Xem kết quả tại đây
Đơn vị liên kết