TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Ban lãnh đạo Phòng

Ban lãnh đạo Phòng

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Huy Phúc
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: nguyenhuyphuc@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách chung
 • Công tác khảo thí:
  • Quản lý chung công tác khảo thí tất cả các cơ sở toàn trường.
  • Tham gia các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp PTTH của nhà trường và các kỳ thi chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, tin học.
 • Công tác đảm bảo chất lượng:
  • Quản lý chung công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
  • Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo.
  • Tổng hợp báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường.
 • Trực tiếp thực hiện các công việc:
  • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo ABET.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá các kỳ thi.
  • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo.
  • Báo cáo tổng hợp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cấp trên.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Khoa Thúy Kha
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: doankhoathuykha@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
 • Trực tiếp thực hiện các công việc:
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá đảm bảo chất lượng cấp chương trình theo AUN QA.
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo.
  • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo.
  • Quản lý phôi bằng.
  • Tổ chức và quản lý các kì thi của nhà trường.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá các kỳ thi.
  • Báo cáo tổng hợp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cấp trên.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công
Đơn vị liên kết