TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chuyên viên

Chuyên viên

CÔNG TÁC KHẢO THÍ

 

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Tổ trưởng tổ công đoàn
 • Thực hiện các công việc văn thư hành chính của Phòng.
 • Thống kê và báo cáo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Cô Nguyễn Lê Thùy Trâm
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: nguyenlethuytram@iuh.edu.vn

 Mảng công việc phụ trách:
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Nguyễn Thị Nam
Điện thoại: 0283.8940 390 – 107
Email: nguyenthinam@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính

Cô Nguyễn Đình Mai Thy
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: nguyendinhmaithy@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính

Cô Trần Thị Kim Luyến
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: tranthikimluyen@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính
Cô Huỳnh Thị Hậu
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: Huynhthihau@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Trịnh Thị Làn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: Trinhthilan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công việc bấm đề thi.
 • Tiếp nhận yêu cầu làm đề Giảng viên.
 • Giao đề thi và nhận bài thi trong giờ hành chính.
 • Tiếp nhận các yêu cầu và đơn phúc khảo của sinh viên từ giáo vụ và giảng viên.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.
 • Trương Thanh Vy
  • Thực hiện công việc photo đề thi.
  • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Lý Xuân Hải

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Tham gia các kỳ thi tuyển sinh của nhà trường (tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao học, tuyển sinh liên thông,..) và các kỳ thi chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, tin học.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.
 • Đánh giá chất lượng sinh viên qua mỗi học kỳ.
 • Xếp lịch thi trực tuyến cho toàn trường.
 • Trực tại các phòng thi trực tuyến.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cô Lê Thị Diệu Hằng
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethidieuhang@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục hành động sau đánh giá ngoài của các đơn vị.
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Cô Lê Thị Hồng Nhung
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethihongnhung@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Đầu mối liên lạc với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn ABET
 • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác kiểm định chương trình đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Cô Phạm Quang Thắng
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: phamquangthang@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Đầu mối mối liên lạc với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA/chuẩn QG.
 • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
 • Nguyễn Dương Thông
  • Đầu mối liên lạc với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn ABET.
  • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện công việc theo kế hoạch.
  • Xử lý dữ liệu khảo sát bằng phần mềm SPSS.
  • Thống kê và báo cáo về công tác kiểm định chương trình đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Một số hình ảnh nhân sự phòng:

Đơn vị liên kết