TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chuyên viên

Chuyên viên

CÔNG TÁC KHẢO THÍ

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Chức vụ : Chuyên viên, tổ trưởng tổ công đoàn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công việc văn thư hành chính
 • Thống kê và báo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị

Cô Nguyễn Thị Nam
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 107
Email: nguyenthinam@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Nguyễn Đình Mai Thy
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: nguyendinhmaithy@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Trần Thị Kim Luyến
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: tranthikimluyen@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Đào Thị Thanh Phúc
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 107
Email: daothithanhphuc@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Huỳnh Thị Hậu
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: huynhthihau@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Trịnh Thị Làn
Chức vụ : Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: trinhthilan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công việc bấm đề thi.
 • Tiếp nhận yêu cầu làm đề Giảng viên.
 • Giao đề thi và nhận bài thi trong giờ hành chính.
 • Tiếp nhận các yêu cầu và đơn phúc khảo của sinh viên từ giáo vụ và giảng viên.

Thầy Trương Thanh Vy
Chức vụ : Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: Truongthanhvy@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công viẹc photo đề thi.
 • Bảo trì, vệ sinh máy móc phục vụ công tác thi.
 • Giao đề thi và nhận bài thi trong giờ hành chính
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Thầy Lý Xuân Hải
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: lyxuanhai@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cô Lê Thị Diệu Hằng
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethidieuhang@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục hành động sau đánh giá ngoài của các đơn vị
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Thầy Nguyễn Dương Thông
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: nguyenduongthong@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục hành động sau đánh giá ngoài của đơn vị
 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn ABET
 • Thực hiện công tác khảo sát toàn trường.
 • Quản lý Website Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng
 • Xử lý số liệu SPSS.

Cô Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethihongnhung@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn ABET.
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Thầy Phạm Quang Thắng
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: phamquangthang@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA/CQG.
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Một số hình ảnh nhân sự phòng:

Hình chụp tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Hình chụp tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Đơn vị liên kết