TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hình ảnh công tác khảo thí
16/02/2017

Công tác soạn đề thi:

Công tác photo đề thi:

Đơn vị liên kết