TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Sơ đồ tổ chức Phòng KT&ĐBCL

Sơ đồ tổ chức Phòng KT&ĐBCL

 

Đơn vị liên kết