TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thông báo triển khai website tqa.iuh.edu.vn
01/12/2016

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng thông báo triển khai website của Phòng tại địa chỉ http://tqa.iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết