TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Mẫu đề thi, đáp án các môn thi tự luận (áp dụng từ 20/10/2021)
21/10/2021

Các biểu mẫu: Đăng ký áp dụng hình thức thi; đề thi; đáp án đề thi; phiếu chấm thi; biên bản xử lý vi phạm quy chế thi; đề nghị phúc khảo được ban hành kèm theo Quyết định 1346/QĐ-ĐHCN, ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc Ban hành Quy chế quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Qúy thầy cô vui lòng tải các biểu mẫu tại đây.

Mau 01_Mau dang ky hinh thuc thi

Mẫu 2a_De tu luan giua ky

Mẫu 2b_Dap an tu luan giua ky

Mẫu 4a_Mau de thi tu luan cuoi ky

Mẫu 4b_Dap an de thi tu luan cuoi ky

Mẫu 6_Bien ban xu ly vi pham quy che thi

Mẫu 7_Phieu cham thi tu luan

Mẫu 8_De nghi cham phuc khao

Mẫu 09_ Biểu mẫu 4_Biên bản chấm thi

Đơn vị liên kết