TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Mẫu đề thi, phiếu chấm môn thi vấn đáp (áp dụng từ 20/10/2021)
21/10/2021

Các biểu mẫu: Đăng ký áp dụng hình thức thi; đề thi; đáp án đề thi; phiếu chấm thi; biên bản xử lý vi phạm quy chế thi; đề nghị phúc khảo được ban hành kèm theo Quyết định 1346/QĐ-ĐHCN, ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc Ban hành Quy chế quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Qúy thầy cô vui lòng tải các biểu mẫu tại đây.

Mẫu 01_ Mau dang ky ap dung hinh thuc thi

Mẫu 3a_De thi van dap giua ky

Mẫu 3b_ Dap an phieu cham van dap giua ky

Mẫu 5a_De thi van dap cuoi ky

Mẫu 5b_Dap an de thi van dap cuoi ky

Mẫu 6_Bien ban xu ly vi pham quy che thi

Mẫu 8_De nghi cham phuc khao

Đơn vị liên kết