INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
OFFICE OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE
Chuyên viên
Chuyên viên

CÔNG TÁC KHẢO THÍ

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Chức vụ : Chuyên viên, tổ trưởng tổ công đoàn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công việc văn thư hành chính
 • Thống kê và báo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị

Cô Nguyễn Thị Nam
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 107
Email: nguyenthinam@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Trần Thị Kim Luyến
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: tranthikimluyen@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Đào Thị Thanh Phúc
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 107
Email: daothithanhphuc@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Huỳnh Thị Hậu
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: huynhthihau@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Cô Trịnh Thị Làn
Chức vụ : Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: trinhthilan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công việc bấm đề thi.
 • Tiếp nhận yêu cầu làm đề Giảng viên.
 • Giao đề thi và nhận bài thi trong giờ hành chính.
 • Tiếp nhận các yêu cầu và đơn phúc khảo của sinh viên từ giáo vụ và giảng viên.

Cô Đỗ Ngọc Cẩm Tú
Chức vụ : Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: Truongthanhvy@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công viẹc photo đề thi.
 • Biên dịch văn bản.
 • Giao đề thi và nhận bài thi trong giờ hành chính
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

Thầy Lý Xuân Hải
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 242
Email: lyxuanhai@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ra đề và chấm thi trắc nghiệm, nhập điểm.
 • Đánh phách bài thi tự luận.
 • Trực giao đề và nhận bài thi ngoài giờ hành chính.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

      Cô Lê Thị Diệu Hằng
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethidieuhang@iuh.edu.vn
      Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục hành động sau đánh giá ngoài của các đơn vị
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
 

       Thầy Lê Hữu Anh
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lehuuanh@iuh.edu.vn
       Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục hành động sau đánh giá ngoài của đơn vị
 • Thu thập, cung cấp minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng cấp Trường và CTĐT.
 • Thực hiện thiết kế các ấn phẩm của Phòng và các ấn phẩm liên quan đến quảng bá chất lượng.
 • Chỉnh sửa, edit video quảng bá của Phòng.

      Cô Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: lethihongnhung@iuh.edu.vn
      Mảng công việc phụ trách:

 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn ABET.
 • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
     Cô Phạm Thị Hồng Vân
     Chức vụ: Chuyên viên
     Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
     Email: phamthihongvan@iuh.edu.vn
     Mảng công việc phụ trách:
 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, MoET.
 • Đầu mối liên lạc với các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc phục vụ công tác đảm bảo chất lượng cấp Trường và cấp đơn vị đào tạo.
 • Thông báo, liên lạc với các đơn vị tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng theo kế hoạch.
 • Lưu trữ hồ sơ, minh chứng của Phòng KT&ĐBCL.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
     Cô Đặng Thị Ngọc
     Chức vụ: Chuyên viên
     Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
     Email: dangthingoc@iuh.edu.vn
     Mảng công việc phụ trách:
 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, MoET.
 • Thu thập, cung cấp minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng cấp Trường và cấp CTĐT.
 • Thông báo, liên lạc với các đơn vị tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng theo kế hoạch.
 • Lưu trữ hồ sơ, minh chứng của Phòng KT&ĐBCL.

     Cô Nguyễn Đình Mai Thy
Chức vụ : Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940 390 – 108
Email: nguyendinhmaithy@iuh.edu.vn

     Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý hệ thống KPIs toàn Trường.
 • Thu thập dữ liệu KPIs của các đơn vị toàn trường.
 • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, MoET.
 • Thu thập, cung cấp minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng cấp Trường và cấp CTĐT.
 • Xây dựng, soạn thảo các văn bản liên quan đến đảm bảo chất lượng toàn Trường.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
 Một số hình ảnh nhân sự phòng:

Bộ phận Khảo thí

Bộ phận Đảm bảo chất lượng

Hình chụp tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Hình chụp tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Cooperate