TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Mẫu xác nhận ý kiến phản hồi của người học để hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (áp dụng từ ngày 10/06/2022)
14/06/2022

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận ý kiến phản hồi của người học để hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tải về và Xem

Link download mẫu xác nhận ý kiến phản hồi của người học để hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

Mẫu 1: Đơn xin xác nhận ý kiến phản hồi của người học để hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Đơn vị liên kết