TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

1) Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác khảo thí và quản lý chất lượng đào tạo trong toàn trường, kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2) Nhiệm vụ:

a) Công tác Khảo thí:

 • Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM;
 • Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
 • Thường trực Hội đồng các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường, tổ chức theo phân cấp của Trường;
 • Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi và nhập kết quả thi các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức vào hệ thống quản lý của nhà trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM;
 • Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan quản lý.
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;
 • Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức;
 • Quản lý phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ khi có đề nghị của Phòng Đào tạo và xét duyệt của Hiệu trưởng.

b) Công tác Đảm bảo chất lượng:

 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Đảm bảo Chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường. Mục tiêu chung là xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
 • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết với các trường đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục do trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền;
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan của Trường;
 • Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;
 • Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao cho Phòng theo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.
Đơn vị liên kết