TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Quy chế quản lý công tác thi

Quy chế quản lý công tác thi

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1346/QĐ-ĐHCN về việc ban hành Quy chế quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập. Quyết định đã quy định các nguyên tắc, nội dung hoạt động trong quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức thi; chấm thi; phúc khảo; quản lý điểm thi; công tác thanh tra, khen thưởng, xử lý sự cố bất thường và xử lý vi phạm.

Mục đích của Quy chế Quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập:

  • Đảm bảo tính nghiêm túc trong quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập theo đúng quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.
  • Đảm bảo các yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Làm căn cứ để Hiệu trưởng phân công, bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thi.
  • Làm cơ sở để các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác tổ chức thi.

QĐ_1346-QC quan ly cong tac thi và ket qua hoc tap 2021

Đơn vị liên kết