TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Quy định phúc khảo

Quy định phúc khảo

Trích từ Điều 17 Quy chế Quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017.

1. Sau khi điểm số được công bố trên hệ thống của Nhà trường, SV làm đơn phúc khảo điểm thi (theo mẫu của Trường) và chuyển đơn phúc khảo, phiếu đóng tiền phúc khảo đến Phòng KT&ĐBCL (đối với môn thi trắc nghiệm) và đến giáo vụ đơn vị chủ quản môn học phần (đối với môn thi tự luận) trong vòng 14 ngày, kể từ ngày điểm thi được công bố.
2. Đối với môn thi tự luận:
    * Bài thi tự luận kết thúc học phần cần chấm phúc khảo, TBM bố trí giảng viên khác với 02 giảng viên chấm lần một, phối hợp với nhân viên Phòng KT&ĐBCL tìm số phách cho bài thi đang được lưu trữ tại đơn vị đào tạo. Sau khi đã xác định rõ bài thi, tiến hành chấm phúc khảo, lập hồ sơ phúc khảo tại đơn vị đào tạo. Việc chấm phúc khảo phải được hoàn thành trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận đơn phúc khảo.
    * Trưởng bộ môn giám sát và kết luận về điểm phúc khảo. Sau khi chấm xong, nếu có sự sai lệch về điểm thi, TBM làm hồ sơ chuyển đến Phòng Đào tạo để chỉnh sửa điểm.
    * Đơn vị chủ quản môn học phần có trách nhiệm thông báo kết quả phúc khảo tới SV trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn phúc khảo.
    * Riêng bài thi tự luận giữa kỳ và các trường hợp kiểm tra đánh giá khác, TBM tiến hành thủ tục chấm phúc khảo nếu có đơn của SV.
3. Đối với môn thi trắc nghiệm: Phòng KT&ĐBCL nhận đơn và phân công chuyên viên chấm phúc khảo trong vòng 03 ngày. Phòng KT&ĐBCL tiến hành chấm phúc khảo theo đúng quy trình phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo tại địa chỉ: http:www.tqa.iuh.edu.vn.
4. Riêng PHQN và CSTH, Trưởng phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức và lập hồ sơ phúc khảo cho SV theo đúng quy định của Nhà trường.
5. Đối với môn thi vấn đáp và khóa luận tốt nghiệp sẽ không chấm phúc khảo. Mọi thắc mắc, SV liên hệ trực tiếp với cán bộ hỏi thi trong quá trình thi.

Mẫu đơn phúc khảo vui lòng download tại đây : Mẫu đơn phúc khảo

Đơn vị liên kết