TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chứng nhận MOET năm 2022

Chứng nhận MOET năm 2022

– Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

– Thạc sĩ ngành Hóa phân tích

– Thạc sĩ ngành Kế toán

– Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử

– Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện

– Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng

– Đại học ngành Luật kinh tế

– Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị liên kết