TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Triết lý này giúp rèn luyện người học trong việc áp dụng và nâng cao tri thức thông qua việc trải nghiệm thực tế, học tập một cách tích cực và nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xã hội. Cộng đồng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sống trong việc chuyển đổi tư duy và làm giàu thêm đời sống tri thức – kinh tế, các hoạt động nghề nghiệp của người học và các bên liên quan bằng cách phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội:

– Các phẩm chất CARE: bồi dưỡng để người học trở thành nhà lãnh đạo nhân ái, luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, người có tư duy logic chặt chẽ và có sáng kiến đột phá trong công việc;

– Áp dụng và nâng cao tri thức: các chương trình đào tạo được thiết kế để đảm bảo sự phù hợp và tính cập nhật, có xem xét xu hướng phát triển của các ngành nghề và nhu cầu của các bên liên quan, sử dụng mô hình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế.

– Chuẩn bị cho cuộc sống và tương lai của công việc: tạo điều kiện cho người học tham gia vào môi trường thực tế và thế giới việc làm thông qua thực tập, dự án, nghiên cứu ứng dụng, thí nghiệm, học tập tích cực và phục vụ cộng đồng. Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, kỹ năng giao tiếp và quản lý, lòng nhân ái và tư duy khởi nghiệp.

– Chuyển đổi tư duy, làm giàu cho đời sống tri thức – kinh tế và hoạt động nghề nghiệp thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp cho xã hội cũng như nền kinh tế thông qua nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vì một nền kinh tế bền vững với mức sống cao hơn.

Đơn vị liên kết