TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Ban lãnh đạo Phòng

Ban lãnh đạo Phòng

TRƯỞNG PHÒNG

sdsdsdsdsssssssssssss   sdsdsssssssssdsdssds
Nguyễn Huy Phúc

Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: nguyenhuyphuc@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách chung
  • Phụ trách chung các công tác và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng; Lên kế hoạch và phát triển chiến lược của Phòng.
  • Tham mưu Ban Giám Hiệu về tất cả các vấn đề liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
  • Phối hợp với các tổ chức đánh giá, kiểm định và nghiên cứu bộ tiêu chuẩn nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng.
 • Công tác khảo thí:
  • Quản lý chung công tác khảo thí tất cả các cơ sở toàn trường.
  • Tham gia các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp PTTH của Nhà trường và các kỳ thi chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, tin học.
 • Công tác đảm bảo chất lượng:
  • Quản lý chung công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
  • Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo.
  • Tổng hợp báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường.
 • Trực tiếp thực hiện các công việc:
  • Công tác nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng của Phòng.
  • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo ABET, FIBAA, ASIIN
  • Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng các kỳ thi.
  • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo.
  • Báo cáo tổng hợp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cấp trên.
  • Đầu mối thực hiện với các đơn vị thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA/CQG, ABET, FIBAA, ASIIN
  • Đầu mối liên lạc với Tổ thư ký và các cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị để triển khai công việc theo kế hoạch.
  • Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

sdsdsdssssssssssssdsđssdsssss ssdsdsdsdsdsdsdsdsdsdssdsdsdsdsdsds
Phạm Quang Thắng

Điện thoại: 0283.8940 390 – 169
Email: phamquangthang@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
 • Trực tiếp thực hiện các công việc:
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá đảm bảo chất lượng cấp chương trình theo AUN QA.
  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo.
  • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo.
  • Quản lý phôi bằng.
  • Tổ chức và quản lý các kì thi của nhà trường.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá các kỳ thi.
  • Báo cáo tổng hợp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cấp trên.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.
Đơn vị liên kết