TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chứng nhận AUN-QA năm 2021

Chứng nhận AUN-QA năm 2021

– Ngành Kỹ thuật Máy tính

– Ngành Công nghệ may

– Ngành Thương mại Điện tử

– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

 

Đơn vị liên kết