TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Công tác Khảo thí

Công tác Khảo thí

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM:

 • Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM;
 • Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
 • Thường trực Hội đồng các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường, tổ chức theo phân cấp của Trường;
 • Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi và nhập kết quả thi các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức vào hệ thống quản lý của nhà trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM;
 • Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan quản lý.
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;
 • Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức;
 • Quản lý phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ khi có đề nghị của Phòng Đào tạo và xét duyệt của Hiệu trưởng.
Đơn vị liên kết