TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chứng nhận AUN-QA năm 2018

Chứng nhận AUN-QA năm 2018

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường:

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học: 

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông:

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử: 

Đơn vị liên kết