TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Công tác đảm bảo chất lượng

Công tác đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM:

  • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Đảm bảo Chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường. Mục tiêu chung là xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
  • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
  • Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
  • Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
  • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết với các trường đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục;
  • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục do trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền;
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan của Trường;
  • Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;
  • Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao cho Phòng theo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;
  • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.
Đơn vị liên kết