TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn 21

Tiêu chuẩn 21
Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng
Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục
H21.21.01.01 Kế hoạch về hoạt động phục vụ cộng đồng tại trường
H21.21.01.02 Báo cáo khảo sát hoạt động phục vụ cộng đồng Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM giai đoạn 2018-2022
H21.21.01.03 Kế hoạch năm học của Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM và các đơn vị
H21.21.01.04 Quy định về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.01.05 Quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.01.06 Phụ lục Quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên
H21.21.01.07 1. Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức, Người lao động hàng năm

2.Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ của Công đoàn Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM hàng năm

H21.21.01.08 Quy chế về số giờ phục vụ cộng đồng của giảng viên
H21.21.01.09 Quy định về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện
H21.21.02.01 Hướng dẫn triển khai đánh giá điểm rèn luyện
H21.21.02.02 1.Quy định đánh giá xếp loại Đoàn viên Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM

2.Hướng dẫn bình xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM

H21.21.02.03 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.02.04 Quy định hoạt động quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.02.05 Kế hoạch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em
H21.21.02.06 Thống kê các văn bản đăng tải trên website, fanpage, kênh truyền thông trực thuộc Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng
H21.21.03.01 Quy chế đánh giá Điểm rèn luyện Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.03.02 Hướng dẫn bình xét Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.03.03 Quy chế về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.03.04 Hướng dẫn bình xét danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc hàng năm tại Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
H21.21.03.05 Báo cáo đánh giá tổng kết công tác hoạt động phục vụ cộng đồng
H21.21.03.06 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
H21.21.03.07 Trích Nghị quyết Đại hợi Đoàn Thanh niên các nhiệm kỳ
H21.21.03.08 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động về hoạt động tư vấn hỗ trợ người học
H21.21.03.09 Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm và đánh giá thực hiện hàng năm
Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.
H21.21.04.01 Quy định nhiệm vụ khảo sát, đánh giá sau chương trình phục vụ cộng đồng
H21.21.04.02 Biên bản họp rút kinh nghiệm, cải tiến hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
H21.21.04.03 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện các chế độ chính sách người lao động, quy chế đánh giá rèn luyện
H21.21.04.04 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
H21.21.04.05 1. Biên bản họp rút kinh nghiệm Mùa hè Xanh

2. Biên bản nghiệm thu công trình thanh niên

H21.21.04.06 Kế hoạch khảo sát phục vụ đối thoại giữa người học và lãnh đạo đơn vị
Đơn vị liên kết