TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng AUN-QA

Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng AUN-QA
Đơn vị liên kết