TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN

Đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN

1. Các văn bản về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của Nhà trường:

2. Tài liệu tham khảo AUN-QA:

3. Các đơn vị đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN – QA:

  • Năm 2018:

 + Khoa Công Nghệ Điện:

 + Khoa Công Nghệ Điện Tử: 

 + Khoa Công Nghệ Hóa Học: 

 + Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường:

  • Năm 2019:

 + Khoa Ngoại ngữ: 

 + Khoa Quản Trị Kinh Doanh:

 + Khoa Công Nghệ Động Lực: 

 + Khoa Kế Toán – Kiểm Toán:

  • Năm 2021:

 + Khoa Thương Mại Du Lịch: http://fct.iuh.edu.vn

 + Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh: http://fhre.iuh.edu.vn

 + Khoa Công nghệ Điện tử: http://fet-iuh.edu.vn

  + Khoa May Thời Trang: http://fgd.iuh.edu.vn

  • Năm 2023:

 + Khoa Công Nghệ Điện: http://feeiuh.com

 + Khoa Công Nghệ Điện Tử: http://fet-iuh.edu.vn

 + Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường: http://iesem.edu.vn

 + Khoa Quản Trị Kinh Doanh: http://fba.iuh.edu.vn

 + Khoa Kế Toán – Kiểm Toán: http://www.faa.edu.vn

 + Khoa Thương Mại Du Lịch: http://fct.iuh.edu.vn

 + Khoa Luật:

 + Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng: http://ce.iuh.edu.vn

 

Vui lòng liên hệ qua email “nguyenhuyphuc@iuh.edu.vn” để nhận được pass download tài liệu. Trân trọng cảm ơn!

Đơn vị liên kết