TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
17/03/2018

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là một trong những công tác trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động đảm bảo chất lượng không những giúp cho mỗi đơn vị trong Trường liên tục hoàn thiện về mặt chất lượng mà còn giúp khẳng định uy tín của Trường đối với sinh viên, phụ huynh, các nhà tuyển dụng lao động và xã hội.

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN – QA, đến năm 2023, 100% các chương trình đào tạo của Trường đều được đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng các chuẩn khu vực hoặc chuẩn quốc tế (AUN – QA, ABET).

Để hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng một cách thông suốt và hiệu quả, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục.

Mục tiêu của Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục:

– Cung cấp thông tin về tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, mục tiêu chiến lược và chính sách chất lượng của Nhà trường.

  • Giới thiệu về hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
  • Giới thiệu về mục tiêu và kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường đến toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường và các bên liên quan ngoài Nhà trường.
  • Cung cấp các quy định, các quy trình, các công cụ thực hiện công tác đảm bảo chất lượng cho các đơn vị tham khảo trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh là một văn bản hướng dẫn thực hiện trong công tác đảm bảo chất lượng tại Trường. Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục đưa ra các quy trình giám sát hoạt động đảm bảo chất lượng và các công cụ giám sát, đánh giá, cảnh báo để hoàn thiện và cải tiến liên tục đáp ứng yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong điều kiện của Nhà trường.

Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục  được ban hành theo Quyết định số 2266/QĐ-ĐHCN, ngày 20/06/2017. Sổ tay Đảm bảo Chất lượng giáo dục  gồm 134 trang , có 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chung; Phần 2: Nội dung; Phần 3: Mục lục

Ảnh và bài: Hồng Nhung lê

Đơn vị liên kết