TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tổ Chức hội thảo BUILD-IT tại Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
16/05/2017

Từ ngày 22/05 – 26/05/2017, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM tổ chức hội thảo BUILD-IT về xây dựng hệ thống chất lượng do Dr. Scott Danielson hướng dẫn. Hội thảo tập trung vào việc hướng dẫn người tham dự sử dụng các công cụ hỗ trợ cho quy trình cải tiến chất lượng liên tục, từ đó phục vụ cho công tác kiểm định. Cụ thể:

  • Ngày 22 – 23/05/2017, Hội thảo 1: “Thực hiện viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo dựa trên biểu mẫu” sẽ hướng dẫn học viên viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo dựa trên mẫu biểu được cung cấp tại hội thảo.

Đối tượng tham dự chính: Các giảng viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng của các ngành đào tạo có tên trong biên bản ghi nhớ và Trưởng/Phó khoa liên quan, phòng Kiểm định chất lượng. (Khuyến khích tham gia: Các lãnh đạo phụ trách công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, bao gồm Hiệu phó phụ trách công tác kiểm định chất lượng, Trưởng/Phó các phòng ban liên quan.)

  • Ngày 25/05/2017, Hội thảo 2: “Phát triển công cụ đánh giá môn học dựa trên nghiên cứu” sẽ giúp học viên phân biệt được cách đặt câu hỏi phù hợp cho khảo sát đánh giá môn học và lên kế hoạch sơ bộ nhằm cải thiện công cụ đánh giá môn học.

Đối tượng tham dự chính: Phòng Kiểm định Chất lượng, Lãnh đạo/cán bộ các phòng ban/khoa liên quan đến công tác phát triển công cụ đánh giá môn học

  • Ngày 26/05/2017, Hội thảo 3: “Kỹ thuật thiết kế thang đánh giá năng lực của sinh viên” sẽ giúp học viên thiết kế các thang đánh giá năng lực học tập của sinh viên dựa trên nhiều loại minh chứng trực tiếp.

Đối tượng tham dự chính: Các giảng viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng của các ngành đào tạo có tên trong Biên bản ghi nhớ, và Trưởng/Phó khoa liên quan.

Đơn vị liên kết